Jdi na obsah Jdi na menu
 


Menší znaky : ♣♠☻♦


Je ro pravda vše jide některé sem udělal i já!!!


[]
[][][]
[][][]:::|♠♠♠♠♠|:::[][][]
|:::|:::/♠♠♠♠♠\:::|:::|
|[:]|♠♠|::::::::|♠♠|[:]|
/::::::::::::: ♠♠:::::::::::::\
|::::::::::::::/||\::::::::::::::|
/::::::::::#:::||||:::#:::::::::::\
۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۩۩۞۩۩۞۩۩۞


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/T´/|´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/´|/´|´.-~/´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´T\´Y´´|´´|/´´/´´_´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´/T´´´´´´´´´´´´´´´|´\I´´|´´I´´Y.-~/´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´I´l´´´/I´´´´´´´T\´|´´|´´l´´|´´T´´/´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´T\´|´´\´Y´l´´/T´´´|´\I´´l´´´\´`´´l´Y´´´´´´´´´´´´´´´´
´__´´|´\l´´´\l´´\I´l´´__l´´l´´´\´´´`´´_.´|´´´´´´´´´´´´´´´´
´\´~-l´´`\´´´`\´´\´´\\´~\´´\´´´`.´.-~´´´|´´´´´´´´´´´´´´´´
´´\´´´~-.´"-.´´`´´\´´^._´^.´"-.´´/´´\´´´|´´´´´´´´´´´´´´´´
.--~-._´´~-´´`´´_´´~-_.-"-."´._´/._´."´./´´´´´´´´´´´´´´´´
´>--.´´~-.´´´._´´~>-"´´´´"\\´´´7´´´7´´´]´´´´´´´´´´´´´´´´´
^.___~"--._´´´´~-{´´.-~´.´´`\´Y´.´/´´´´|´´´´´´´´´´´´´´´´´
´<__´~"-.´´~´´´´´´´/_/´´´\´´´\I´´Y´´´:´|´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´^-.__´´´´´´´´´´´~(_/´´´\´´´>._:´´´|´l______´´´´´´´´´´´
´´´´´´´^--.,___.-~"´´/_/´´´!´´`-.~"--l_´/´´´´´~"-.´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´(_/´.´´~(´´´/'´´´´´"~"--,Y´´´-=b-.´_)´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´(_/´.´´\´´:´´´´´´´´´´´/´l´´´´´´c"~o´\´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´\´/´´´´`.´´´´.´´´´´.^´´´\_.-~"~--.´´)´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´(_/´.´´´`´´/´´´´´/´´´´´´´!´´´´´´´)/´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/´/´_.´´´'.´´´.':´´´´´´/´´´´´´´´'´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´~(_/´.´´´/´´´´_´´`´´.-<_´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/_/´.´'´.-~"´`.´´/´\´´\´´´´´´´´´´,z=.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´~(´/´´´'´´:´´´|´K´´´"-.~-.______//´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´"-,.´´´´l´´´I/´\_´´´´__{--->._(==.´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´//(´´´´´\´´<´´´´~"~"´´´´´//´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/'´/\´´´´´\´´\´´´´´,v=.´´´((´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´.^.´/´/\´´´´´"´´}__´//===-´´`´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/´/´'´'´´"-.,__´{---(==-´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´.^´'´´´´´´´:´´T´´~"´´´ll´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´/´.´´.´´.´:´|´:!´´´´´´´´\\´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´(_/´´/´´´|´|´j-"´´´´´´´´´´~^´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´~-<_(_.^-~"´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۩۩۞۩۩۞۩۩۞
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´1¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø´7¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¢¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´o¶´´´1¢ø¶¶¶¶1´´´´´´¶¶¶¶ø¢1´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶o¶´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶ø¶7´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶ø´´´´´´´¶ø´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶o´´¶7´´´´´´ø¶¶$´´´
´´´¶¶7¶¶´´´´´1¶´´´ø¶¶¶¶¶¶´´´0´7´´´o¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶1¢¶7´´
´´7¶´´´¶¶´´´´1¶´´´´´oøø´´´´¶¶7¶¶´´´´oøo´´´´´¶$´´´´¶¶´´´¶$´´
´o¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´$¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶ø´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´$¶¶¶¶¶¶o´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´oøø1´¶¶¶¶¶´´´´´´¶1¶ø¶´´´´1´´´´´´´´¶¶¶´¶o´´´´´¶¶¶¶¶1´øøø´´
´´´´´´´´´´7¶¶¶¶ø´´¶ø¶´¶¶´´´´´´´´´´´ø¶´¶1¶´´o¶¶¶¶o´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶´¶´´¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ø1´¶¶¶¶¶$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´$¶´¶ø´¶´¶ø7¶oø¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´ø¶´¶´¶¶´¶´¶ø´¶´¶¶´¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´1¶´´´o¶¶¶¶ø¶o¶¶¶¶ø´´´¶ø´$¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ø¶¶¶o´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´1¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶ø´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¢´´´´´´´´´´´7$¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´7¶¶´´´¶¶´´´´´´

۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۩۩۞۩۩۞۩۩۞

___________'$b__V$b._______________________________
____________$$b__V$$b._____________________________
____________'$$b._V$$$$oooooooo._________..________
_____________'$$P*_V$$$$$""**$$$b.____.o$$P________
______________"_.oooZ$$$$b..o$$$$$$$$$$$$C_________
______________.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b._______
______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______
________.o$$$o$$$$$$$$P""*$$$$$$$$$P"""*$$$P_______
_______.$$$**$$$$P"q$C____"$$$b________.$$P________
_______$$P___"$$$b__"$_._.$$$$$b.______*"__________
_______$$______$$$._____"***$$$$$$$b._A.___________
_______V$b___._Z$$b.__._______"*$$$$$b$$:__________
________V$$.__"*$$$b.__b._________"$$$$$___________
_________"$$b_____"*$.__*b._________"$$$b__________
___________"$$b._____"L__"$$o.________"*"_____.ooo..
_____________"*$$o.________"*$$o.__________.o$$$$$$$$b.___
_________________"*$$b._______"$$b._______.$$$$$*"___""*._
____________________"*$$o.______"$$$o.____$$$$$'_________
_______________________"$$o_______"$$$b.__"$$$$___...oo.._
_________________________"$b.______"$$$$b._"$$$$$$$P*"""""
________________________._"$$_______"$$$$b__"$$$$P"______
_________________________L."$.______.$$$$$.__$$$$_________
__________..______________$$$;______o$$$$$$__$$$$_________
_______._$.l______________"$$'____.$$$$$$$P__$$$P_________
_____.I_.$b_b_'.___________"P___.P*""*$$$$;__$$$_________
___.$P__$$o_"._".__.________"_."______$$$$___$$;_________
__.$$;__$$$._"A_"$._"._______'_______o$$$P__.$P___________
_.$$$b__$$$$._*$._"$$$$o.__________.$$$$P___$"___________
.$$$$$__$$$$$._"$$o."**$$$$o.'__.o$$$$P"____P_____________
$$P"$$b_$$$$$$o__"*$$$$boooooc$$$$$$$P"___._______________
$$__$$$."$$$"*$$.___"$$$$$$$$$$$$$$$$C__.o"_______________
I"__$P"$."$$b._"*$.____"**$$$$$*"*$$$$$$$"_______________
'___$__"$."$$$.___""'______________"*$$*_________________
____$.___"."$$$$o________mls_____________________________
____"I_______"$$$$b._.___________________________________
________________"$$$b."$o._______________________________
____________________"$$o_$$$$b.___________________________
____________________'$$o'$$$$$b._________________________
______________________'$$.'$$$**$o_______________________
_______________________'$$.$$$._'$$_______________________
________________________$$;_$$$o._"$._____________________
________________________"$:_$$_"*o__".___________________
_____________________L___$$_$P____l__'.___________________
_____________________$._.$$_$;___________________________
_____________________;$.$$P_$_____________________________
______________________$$$;:_______________________________
______________________$$P_________________________________
_____________________o$P_________________________________
_____________________$P___________________________________
۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۩۩۞۩۩۞۩۩۞

▄▄██´´´´´´´´´´´´▄██▄▄
▄██▓▓▓██´´´´´´´´´´██▓▓▓███
´´´´´´´´´´´´██▓▓░░░▓██´´´´´´´´██▓░░░▓▓▓██´´´´´´´´´´▄██
´´´´´´´´´´´´▐█▓░░´´░░▓█▌´´´´´´´██▓░´´░░░▓██´´´´´´´██▓▓██
´´´´´´´´´´´´█´´´´▐█▓░░´´░▓██´´´´´´´´´██▓░´´´´░▓██´´´´´██▓░░▓█▌
´´´´´´´´´´´´▄███´´´´██▓░´░▓██´´´´´´´´´´▐██▓░´´´░▓██´´´´´██▓░░▓██
´´´´´´´´´´´´██▓███´´´▐██▓░░▓██´´´´´´´´´´´█▓░´´´░▓██´´´´´´▐██▓░▓█▌
█´´´´´´´´██▓░▓▓██´´██▓░´░░▓██´´´´´´´´´▄▀░█´´░▓██´´´´´´´██▓░▓██
██▄´´´´´´▐██▓░░░▓█▌´██▓░´´´░▓▓█▄´´´▄▄▄▀´▄███´░▓██´´´´´▄██▓░▓██▌
▐████▄´´´´██▓░░´░▓██´█▓░░´´´´´░░░░▀▀▄▄▄▄██▓▓██´░▓█´▄▄██▓▓▓░´░▓██
██▓▓██▌´´´▐█▓░░░▓██▌█▓░░´´´▀´´´´▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█´´░████▓▓░░░´´´░▓██
██▓░░▓██´´´´██▓░░░▓██▓░´▄▄██▀´´´▐█▓▓▓░░░░░░▓▓██´´´´´▀░░░´´´´´´░░▓█
██▓░▓██▌´´´´▐██▓░´▄▓▓░´███▀´´´´´█▓▓▓░░´´´´░▓▓█´´´´▄██▄´´´´´´´░░▓██
▐██▓░▓██´´´´▐██▓░█´░░´´█▓▓██▄▄´´´██▓▓░´´´´´░▓██´▄██▓▓█▄´´´´´´░▓██´´´´´██
██▓░░▓▓██▄´██▓░▐██▄´´´´██▓░▓██▄▄´▀██▓░´´´░▓▓█´▐█▓▓░░▓██´´´´░▓██▌´´´´████
██▓▓░░▓▓██▀´░´█▓▓███▄´▀██▓▓░▓██´´´█▓░´´´░▓█´´██▓░░░▓▓██´´´░▓██▌´´´▐██▓██
▀██▓░░░▓▓░´´▄▐█▓▓▓▓▓▓█´▀██▓░░▓██´´▀░´´´´░▓█´´▀█▓░░´░▓██´´´░▓██´´´██▓░▓█
▐██▓░░░░´´██´██▓░░░░▓▀´▐█▓░░░▓███´´´´´´´░░▀´´▐█▓░´´░▓██´´░▓██▄´██▓░░▓██
██▓░░´░´██▓█´██▓░░´░´´´██▓░´░▓▓██´´´´´´´´´´▄██▓░´░░▓█▌´´´░▓████▓░░▓██▌
▐██░´´´´█▓▓██´´█▓░´´´´██▓░´´´░▓▓█▄´´´´´´´▄▄█▓▓░´´░▓██´´´█▄░▓██▓░´░▓██
▐██░▀´´´▐█▓▓██´´▓░´´´██▓░´´´´´´´▀▀▀▀█▄▄▄█▓▓▓░░´´░▓██´´´´´██░▓█▓´░▓██
██░░´█´´´█▓░▓██´´´▄█▀▀´´▄▄▄████████▄▄▄▄´´´░░´´´░░▓█´´´´´▐█▓█░´░░▓██
██▓░´▐█´´█▓░░▓▓████´´▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄´´´´´░▓██´´´´´█▓░▓█´░▓██
▐██▓░´´██´▐█▓░░░▓▓´´▄██▓▓░░▄█▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▄░░▓▓▓█▄´´░▓█▌´´´█▓▓░▓█´░▓█
██▓░´´´▐██´██▓░´░´´█▓▓░░█▀´´´´´´´´´´´´´´▀█░░▓▓█´´´█´´´´▐█▓░▓██´░██
██▓░´▀▄▌█▓█´█▓░´´´█▓▓░▄▀´´´´´´´´´´´´´´´´´´▀▄░░▓█´´█´´´▄██▓▓██▌░██
█▓░´▄██´█▓█´██▓´´█▓░░█´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´█´░▓█´´█´██▓░░▓▓██░▓█
█░´███▌´█▓▓█´█´´█▓░░█´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´█´░▓█´´██▓░´´░▓▓█´██
██░██▓██´█▓░░´█´█▓░░█´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´█´░▓█´´█▓░´´░░▓█´█
▐█▐█▓▓▓██´▒´´█▀´█▓░░..░░´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´░░´´░▓█▌´▓░´´´░▓██░█
▐█░██▓░▓█´´´██´█▓░▄▀▀░´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´░▀▀░░▓█´░█
██▐██▓░░█´███´█▓░´░█░´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´░█░░▓█▌´´´░░▓█▌´██
█░██▓▒░▓█▓█░▐▌▓░´█▀´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´▀█´░▓▌´´´░▓██´██
▀░´██▓▓░░░▓´█▌▓░█░´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´░█░▓█´´░░▓█´░█
▀██▓▒░´▐█▓▐▌░´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´▐░▓█▌´░▓█
▀██▓░´█▓█░░´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´░█▓█´░▓█▀
█▓██▓´█▓▐█░´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´░█▓█´▓█▀
█▓░██´█▓▓█░´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´░█▌▓█´█▌█
██▓░█´▐█▓█░´´´´´´░░´´´´´´´´´´´´´´░░´´´´´´░█▓█▌´▓███
██▓░█´█▓█░´░░░░´´▀▀█▄▄´´´´´´▄▄█▀▀´´░░░░´░█▓█´░▓▓█
██▓░█´█▓▌░░▓▓▓▓▄▄▄░░░▀█´´´´█▀░░░▄▄▄▓▓▓▓░░▐▓█´░▓██
██▓░░´██▌░▓█████████▓░▐▌´´▐▌░▓█████████▓░▐██´▓██
██▓░´██░░▓███▓▓▓████▓▄´´´´▄▓████▓▓▓███▓░░██´▓██
██▓░´█▓░░▓██████████▓░´´´´░▓██████████▓░░▓█´▓█
██▓´█▓░´░▓███████▓▓▄▀´´´´▀▄▓▓███████▓░´░▓█´▓█
██▄´█▓░´░░▓▓▓▓▄▄▄▀░´´´´´´´░▀▄▄▄▓▓▓▓░░´▓█´▐█
█´´█▓░░´░░░░´´´´´´░░░░´´´´´´░░░░´░░▓█´´▀
█▓▓░░░´´´█▌´´░▓██▓░´´▐█´´´░░░▓▓█
▀██▓▓▓░´´´▀´░▓████▓░´▀´´´░▓▓▓██▀
▀█▓░░´´░▓█▓░░▓█▓░´´░░▓█▀
█´´██▓▓░´´░░░´´░░░´´░▓▓██´´█
▐█▄´´▀█▓░´´´´´´´´´´░▓█▀´´▄█
█▓█´´█▓░░░´´´´´´░░░▓█´´█▓█
▐▓█´´▐█▓▓▓░░░░░░▓▓▓█▌´´▐▓█
▐█▓█´´█▀▀█▓▓▓▓▓▓█▀´█´´█▓█▌
█▓▓█´█░█´█▀▀▀█░█░▄▀´▐█▓█
█▓▓█´´▀█▀█░█´█▄█▀´´´█▓▓█
█▓░▓█´´´´´▀▀▀´´´´´´█▓▓█
█▓░░▓█´´´░░░░░░´´´█▓▓█▌
▐█▓░▓██▄█´´´´▄´▄██▓░▓█
█▓░░▓█░█▀█▄█▀█░█▓░▓█
█▓▓░░▓██░░██░██▓░░▓█
█▓▓░░▓▀▀███▀▀░░▓▓█
▀█▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓█▀
۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۩۩۞۩۩۞۩۩۞
╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗
║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣
╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝
۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۩۩۞۩۩۞۩۩۞

๑۩۞۩๑
▓▓
▓▓
▓▓
▓▓
▓▓
___๑۩۞۩۞۩۞۩๑__
<]╬|▓▓▓║*FIN*║▓▓▓|╬[>
╚╗░▒╔╝
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
║░▒║
\░▒/
\▼/
V


(¯`*·.¸,¤°´'`°¤,¸.·*´¯)
¸,¤°´'`°·.¸O¸.·°´'`°¤,¸
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯·.·¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
Nazdarek!!!
|___________.·.___________|
*´'`°¤¸¸.·'´O`'·.¸¸¤°´'`*
(_¸.·*´'`°¤¸'¸¤°´'`*·.¸_)


.\|/,
( o o )
+----o00-----(_)-------------+
|...........Ahojky............|
|. . . ...lidičky!!! . ..... .|
| . . . . . . . . . . . . . . . .|
| . . . ... . . . . . . . . . . . .|
+------------------o00-------+
|_||_|
|| ||
oo0 0oo

[]_[]_[]_[]
\******/ ................... \******/ ..................... \******/
[****]..........................[****]............................[****]
[****][]_[]_[]__[]_[]_[][****][]_[]_[]__[]_[]_[][****]
[****]=====....=====[****][=====....=====[****]
[****]==="""".""""===[****][==="""".""""===[****]
[****]==="""".""""===[****][==="""".""""===[****]
[****]==="""".""""===[****][==="""".""""===[****]
[****]==="""".""""===[****][==="""".""""===[****]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

' :::()::: '
' .::;.) );:::. '
' :::;`(,' (,;::: '
' :::;;). (, (';::: '
' :::;( ) ; ( );;:: '
'::;'_(_,_)_;::'
'::[_____]::'
\_ _/
__..)/..____/___\____..)/..__
¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(””¯¯
ﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺﭲﺿﻈﺺ


__..)/.._____________..)/..___
¯¯””/(””¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯””/(””¯¯¯

*
.•˜•.
.•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”*°•. ˜*•.
(¯`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•*´¯)
Moje stranky
(_¸.•*´'`°¤¸¸¤°´'`*•.¸_)
.•*˜ .•°*”˜.•°*”˜”*°•.˜”*°•. ˜*•.
.•*˜ .•*˜*•. ˜*•.
.•˜•.
*
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář